201909.07
0

המדינה פועלת לצמצום השימוש במזומן

ביום 1/1/2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן במטרה להילחם בהון השחור במדינה. החוק חל על כולם וקובע הגבלות על תשלום במזומן – בשקלים ובמטבעות זרים כאשר הוא חל גם על המשלם וגם על המקבל.

בנוסף, החוק קובע הגבלות על שימוש בשיקים וכן חובת דיווח על אמצעי התשלום בידי רוכש זכות במקרקעין.

הגבלת השימוש במזומן על פי החוק:

עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן עבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על סך של 11,000 ש"ח.

אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא יקבל ולא ייתן  תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על סך של 50,000 ש"ח.

עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר עבור עסקה במסגרת עסקו ותייר לא ייתן תשלום לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על סך של 55,000 ש"ח.

עו"ד או רו"ח לא יקבל, במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, כהגדרת המונח בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ש"ח או 50,000 ש"ח, לפי העניין, לכל שירות עסקי.

אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה אם הם עולים על סך של 11,000 ש"ח.

אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ש"ח.

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לעיל לא יחולו על רשויות המדינה שייקבעו על ידי שר האוצר בצו, או על תשלום במזומן בין קרובי משפחה שאינו תשלום שכר עבודה.

הגבלה על רוכש מקרקעין:


רוכש זכות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:

א. פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.

ב. הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו. אולם, הוא יהיה חייב לדווח על פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים, מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לו או ניתנה לפקודתו.


הגבלה על שימוש בשיקים:

עוסק לא ייתן ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

אדם שאינו עוסק לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק העולה על סך של 5,000 ש"ח, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

אדם שאינו עוסק לא ייתן לעוסק ולא יקבל מעוסק במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על סך של 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב (תקף מיום 01/07/2019)

סנקציות על מפרי החוק:

סנקציות על עוסק – עיצום כספי אשר שיעורו ייגזר מסכום ההפרה: אם הסכום הוא עד 25,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 15%, אם סכום ההפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 20%, אם סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 30%.

כמו כן ישנם קנסות מנהליים המוטלים על אדם שאינו עוסק על תייר ועל עו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי. בנק ו/או בנק הדואר שפרע שיק בניגוד להגבלות ניתן יהיה להטיל עליו עיצום כספי בהתאם לאותם שיעורים.

בנוסף נקבעה בחוק עבירה פלילית של מעשה מרמה במטרה להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר.

לסיכום יציין כי החוק לצמצום השימוש במזומן נועד כדי להילחם מלחמת חורמה בהון השחור במדינת ישראל, והרשויות יעשו הכל על מנת לאכוף את החוק כדי לעמוד ביעד זה. במידה ונקלעתם לבעיה מול רשות המסים לרבות בגין שימוש במוזמן או בשיקים בניגוד לחוק, משרדנו יידע לתת לכם מענה מיידי ולסייע לכם מול רשויות המס.

ליעוץ מיידי אנא פנו אלינו כבר עתה לטלפון 04-8100170