201931.10
0

עורך דין לתביעות צרכנות

תק 002476/07

הקדמה

התובעים, זוג בגיל מתקדם, רכשו חבילת נופש אצל חברת מנו ספנות (להלן: "מנו") על סיפון האוניה "רויאל איריס" תמורת סך של 3,878$. לטענת התובעים, חופשתם הפכה ל"סיוט". חדרם רעש בשעות הקטנות של הלילה ומשהתלוננו על כך, הופסקה הפעילות בחצות בערך אך היות והם אנשים מבוגרים הזקוקים לשינה החל מהשעה 21.00, 22.00 בערב, הרי שכל חופשתם נפגמה.

בית המשפט קבע כי היתה זו מחובת הנתבעת ליידע את התובעים על בעיית הרעש החמורה ומשכך הפרה את חובת הגילוי החלה עליה לפי סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן. התובעים עתרו להשבת מלוא עלות הפלגתם.
.

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה, מן הטעמים הבאים:

סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק חייב לגלות לצרכן "כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס".
הלכה פסוקה היא כי איסור ההטעיה מכוח חוק הגנת הצרכן רחב יותר והוא חל על כל דבר העלול להטעות צרכן גם אם לא הוטעה בפועל (ראו למשל רע"א 2837/93 ארקואין, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נד(1), 600). . מטרת החוק להגן על הצרכן, על מנת שלא יינזק מחמת חוסר ידיעה באשר לטיבו של מוצר הנרכש על ידו ויוכל לבצע החלטה מושכלת עת בא הוא לבצע עסקה לעניין זה נאמר ברע"א 8733/96 רוברט לנגברט נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(1), 168:
מטרתו של החוק אם כן, להגן על הצרכן, כך שבעשותו עסקה יעמוד לרשותו מלוא המידע ההוגן והנאות, על פיו יוכל לככל צעדיו ולגבש החלטתו בדבר פעילותו הצרכנית, "חוק הגנת הצרכן נמנה עם התחיקה המתערבת בחוזים שבין צדדים לא שווים, והמטילה על הצד החזק – הספק – חובת הוגנות מוגברת כלפי הצד החלש – הצרכן … חוק הגנת הצרכן מבקש לאזן את חוסר השוויון שבין הצדדים על-ידי הטלת חובת גילוי על ספקים". זאת ועוד, אי גילוי של עובדות אשר לפי דין, נוהג או נסיבות יש לגלותן אף אינו עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב הקבועה בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973.

הדעת נותנת כי נתון כגון מיקומו של חדר כאשר מדובר בנופש המושתת כול כולו על ספינת טיולים חייב להיות מוצהר באופן מפורש בפני הרוכשים טרם הרכישה. הדברים אמורים על משקל קל וחומר, מקום בו עסקינן במכירה מרחוק.
למצער, הנתבעת הפרה את חובתה לבצע גילוי נאות של נתוני העסקה. יחד עם זאת, יש לייחס לתובעים אשם תורם. היה על התובעים לוודא כי חדרם אמנם אטום לרעש כפי שסברו וזאת טרם הרכישה, ולכל הפחות, ערב ההפלגה שכן הם הודו שהפליגו עם מנו מספר פעמים. על הנתבעת לפצות את התובעים בסכום גלובלי של 2,385 ₪.

תביעות צרכניות עוסקת בעניינין שבין הצרכן לעוסק כאשר בדרך כל בתי המשפטים נוטים לייחס משמעות רבה לפערי הכוחות בין הצדדים, אנו במשרד חיים ברוטמן בעלי ניסיון בתחום זה ונדע לייצג אותך בין אם אתה עוסק ובין אם אתה צרכן באופן הנכון ביותר עברוך.


פנה אלינו כבר עתה – משרד חיים ברוטמן 04-8100170