201914.03
0

אחריות המדינה בנזיקין

ככלל מדינת ישראל אחראית בנזיקין כמו כל אדם ו/או גוף אחר וזאת מכוח חוק הנזקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952 (להלן: "החוק"). בעצם החוק ביטל את החסינות שהייתה למדינה מפני אחריות בנזיקין ולכן כאשר המדינה חורגת מאמות מידה המצופות ממנה היא עשוי לשאת באחריות נזיקין (ראו למשל: ע"א 2906/01 עיריית חיפה).
כך למשל כאשר העירייה מספקת מים (כיום מרבית הערים הוציאו זאת למיקור חוץ) באיכות ירודה אשר פוגעת בגידולים חקלאיים היא עלולה לחוב בנזיקין ( ראו למשל: ע"א 10078/03 שתיל).

חשוב לציין שאחריות המדינה משתרעת על כלל פעולותיה, והיא נובעת מכמה אופנים – אחריות ישירה (כמעוול), אחריות ישירה מכוח תורת האורגנים (אחריות על פעולות של בכירים) וכמובן אחריות כמעביד. אחריות זו חלה על פעולות שלטוניות מובהקות, עוולות שביצעו עובדי מדינה, וכן פעולות בעלות אופי פרטי כגון התקשרות בחוזים. יחד עם זאת כאשר מדובר בפעולות שיש בהן פן פיקוח בלבד, האחריות לפתחה של המדינה תהא במקרים חריגים, שכן מי שיחוב הוא הגוף המפוקח (ראו למשל: ע"א 915/91 לוי).
חרף האמור לעיל החוק קובע מספר חריגים המהווים למעשה "הגנות" לפעולות המדינה, קרי כאשר המדינה תצליח להוכיחם היא לא תחוב בנזיקין כלפי הניזוק, כך למשל כאשר מדובר בפעולה שלטונית מובהקת המצריכה שיקול דעת רחב כגון עניין תקציבי הדורש שיקולי מדיניות רחבה, סביר להניח כי לא תוטל על המדינה אחריות אם מישהו יינזק אלא במקרים קיצוניים במיוחד.
כמו כן המדינה אינה אחראית לנזק שנגרם עקב פעילות מלחמתית של צה"ל וכך היא אינה אחראית בנזק שנגרם עקב שירות צבאי, ואולם כאשר חייל ניזוק יש מסלול מיוחד אשר קבוע בחוק הנכים (תגמולים ושיקום).

בנוסף, אין המדינה אחראית על מעשה שעשתה בתחום הרשאה חוקית, למעט מצב בו היא פעלה ברשלנות. עוד יצוין כי אין המדינה אחראית לנזק שנגרם לאויב ופעיל בארגון מחבלים למעט במקרה בו הוא ניזוק במתקן של המדינה כאשר היה תחת אחריותה, ובלבד שלא חזר לפעילות חבלנית.

בכל ההקשרים האמורים חשוב לציין כי מקום בו המדינה אינה אחראית בנזיקין, הפטור יחול גם על השלוח של המדינה שביצע את המעשה, אך המדינה תוחל לקבל ממנו שיפוי אם היא זכאית לכך.
עינינו הרואות כי המדינה אחראית בנזיקין מכוח חוק מיוחד ולא מפקודת הנזיקין, ככל גוף אחר, כמו כן המדינה היא כיס עמוק ממנו ניתן לקבל פיצוי ביתר קלות. אך המסע הבירוקרטי בתביעה כנגד המדינה יכול להיות מעיק, לכן תנו לנו את הכוח לפעול למענכם.

למשרדנו ניסיון רב בתיקי נזק נגד המדינה ואנו נשמח לעמוד לשירותכם – 04-8100170