אמגודל ספוט
מישל אל
שו
י
ו
ךרוע־
ןיד
WWW.YEHUDATA.COM
רב ךרד- הדוהי52 רשנ
'לט8100170-04
אמגודל ךשמתמ חכ יופיי©
2017
ץבוקה :הרהזא ייללכ הריקסו תומשרתהל דעונ ם
.דבלב לע ךמתסהל ןיאבותכה וב תוארל ןיאו וב
.ץועי םושמ
1 מ- 12
?ךשמתמ חכ יופי והמ
ךמסמ ש היהי ימ עובקל ךל רשפאמ
ךמוקמב לבקל השרומ היהיש םדאה
וא םיישיא םיניינעל רשקב תוטלחה
,הלא לכל וא םיישוכר וא םייאופר
תא תושעל תורישכ ךל היהת אלשכ
בקע ךמצעב הזתולגוסמ רסוח .
ההובג תואדו ךל היהת ,תעה אובב
עבקיש הז אוה םויה ךנוצר יכ
םייחה תיראשב .
םיהזמ םיטרפ
:הנממה לש
:הטמ םותחה ינא
____ :יטרפ םש_______ __ _ :החפשמ םש__________ ____
- שי יזהלן תא םשה יפכ עיפומש תדועתב והזהת -
___ :תוהז תדועת____________
עובק םירוגמ םוקמ ___ :ץרא________ :בושיי _____________
?הנממה והימ
ליג לעמ םדא .ה/תא18 לגוסמש
תא ןיבהל יופיי ןתמ לש תועמשמה
ויתואצותו ויתורטמ ,ךשמתמ חוכ .
הנממ ךניה הז ךמסמב רחא םדא,
משב לועפל ךמסומ היהיש ך
יניינעב חכה יופיב תעבקש ם
ךשמתמהוילגצי ךתוא רשקבםהילא
עבקתש תויחנהלו תוארוהל םאתהב
.הז ךמסמב
יטרפ
לש תורשקתההה
:הנממה
:תואבה םיכרדהמ תחאב יללכה סופורטופאהמ תועדוה לבקל שקבמ
- שי אלמל תא לכ םיטרפה ןמסלו ךרד תחא ךרוצל תלבק תועדוה -
תבותכ ראוד:
ץרא :לארשי בושיי _____________
בוחר _______________רפסמ ____
הסינכ _____ דוקימ___________
ד"ת 'סמ__________
ריע______________
ד"ת דוקימ_________
ראוד ינורטקלא :______________________________________
ןופלט דיינ: __________________________________________
ןומיס ףיעס הז הווהמ המכסה תלבקל םינורסמ
,תולועפ עוציבלו ךמסמב הייפצל ,טנרטניאה רתאל הסינכ ךרוצל
:המסיס חלשית
תבותכל ראודה ינורטקלאה וזה :____________________________
ןורסמב ןופלטל דיינ ורפסמש :______________________________
המו יללכה סופורטופאה והימ
?ודיקפת
הגרום יתלשממה לעה חקפמ
יופיי לש ןיקתה ומושיר לע יארחאש
ותרימשו םשרמב ךשמתמה חכה
.ידוס רגאמב
יללכה סופורטופאה לש ותלבוהב
ךשמתמה חכה יופיי ךמסמ רדסוה
תוספורטופא ןונגנמל ףילחתכ
.בכרומה
כ ידימ-3 םינשל חלשי דרשמהך
ףד" תרחבש תורשקתהה ךרד
ןונער םיטרפה ירקיע תא ללוכה "
יכ ךל ריכזיו הז ךמסמב תעבקש
תונשל ךתורשפאבםתוא.
לש ותסינכל םיאנתה ומייקתישכ
,ףקותל ךשמתמה חכה יופיי
ז אוה יללכה סופורטופאה ןחביש ה
רושיאה תא בתכב רוסמיו רבדה תא
.ךכל
שרדנ המלת ?המסיס
םותבךילהת חכה יופיי תכירע
ךשמתמה , דרשמ סופורטופאה
י יללכה חכה יופייב תופצל ךל רשפא
ולצא דקפויש ךשמתמה, ןמז לכב
תכרעמ ךרד תולועפ עצבלו
.יאמצע ןפואב תיטנרטניא
אמגודל ספוט
מישל אל
שו
י
ו
ךרוע־
ןיד
WWW.YEHUDATA.COM
רב ךרד- הדוהי52 רשנ
'לט8100170-04
אמגודל ךשמתמ חכ יופיי©
2017
ץבוקה :הרהזא ייללכ הריקסו תומשרתהל דעונ ם
.דבלב לע ךמתסהל ןיאבותכה וב תוארל ןיאו וב
.ץועי םושמ
2 מ- 12
חכה הפוימ יטרפ
םיישוכר םיניינע
םיישיא םיניינע
םייאופר םיניינע
:לש וחוכ תא הפיימו הנממ ינא
_______ :יטרפ םש_ _____ ________________ :החפשמ םש
- שי ןיזהל תא םשה יפכ עיפומש תדועתב תוהזה -
:תוהז תדועת 'סמ
______________________
תילארשי תוהז תדועת ןיא םא
ןוכרד רז :
ןוכרד 'סמ : __________________
ןוכרד תקפנה ץרא_____________ :
:תיתחפשמ הברק שי יניבל חוכה הפוימ ןיב יכ ה/ריהצמ ינא
ןכ :הברק גוס ._________________ אל
:ןמקלדכ תרחא הקיז שי יניבל חוכה הפוימ ןיב יכ ה/ריהצמ ינא
שיא עוצקמ :
טרפ תא עוצקמה__________ :______ סמ 'ןוישיר__________ :
שי ןמסל קר םא פוימה חוכה רחבנ לשב ותויה שיא עוצקמ
הברק תרחא (רבח ,רכמ): _____________________________
יתוא גציילו תולועפ עצבל ,תוטלחה לבקל יחוכ הפוימ תא הפיימ ינא
:הלאה םיניינעב
לכב םיניינעה
םיישוכרה
םיניינעב םיישוכרה הלאה:
________________
________________
________________
לכב םיניינעה םיישוכרה טרפ
םיניינעל הלא:
________________
________________
לכב םיניינעה
םיישיאה
( םיניינע ללוכ אל
םייאופר)
םיניינעב םיישיאה הלאה:
(םייאופר םיניינע ללוכ אל)
________________
________________
________________
לכב םיניינעה םיישיאה
(םייאופר םיניינע ללוכ אל)
טרפ םיניינעל הלא:
________________
________________
לכב םיניינעה
םייאופרה
םיניינעב םייאופרה הלאה:
________________
________________
לכב םיניינעה םייאופרה טרפ
םיניינעל הלא:
________________
________________
?חכה הפוימ והימ
שקבמ התאש רחא םדאש היהי
משב לועפל ךמסומ ךיניינעב ם
ךשמתמה חכה יופיב תעבקשוילגצי
ךתוא רשקבםהילא םאתהב
ךמסמב עבקתש תויחנהלו תוארוהל
הז היהת אל רבכש רחאל קר
.ךמצעב טילחהל לגוסמ
ימ ןכ ?חכה הפוימכ שמשל לוכי
ליג לעמ םדא לכ ,תויללכב18 , וניאש
תולת ךל ןיאשו תילכלכ ךבוסמ ,וב
וב רוחבל לכות ךלש חכה הפוימכ .
לשמל ךכ ןכ הפוימכ שמשל םילוכי
:חכ
1 .החפשמ ןב בורק ליג לעמ18 ,
תילכלכ ךבוסמ וניאש.
2. רכמ וא רבח ליג לעמ18 אלש ,
סמ אלש ,יאופר לופיט ךל ןתונ ךל קפ
.תילכלכ ךבוסמ אלשו םירוגמ
םאה ןוחבל הבוח ,הרקמ לכב
דמוע הז דיקפתל רחבנש םדאה
לע לבקל םיכסמו קוחה יאנת לכב
דיקפתה תא ומצע
הפוימש תולועפהו תוטלחהה םהמ
?יתוא גצייל לוכי חכה
רוחבל ךל רשפאמו שימג קוחה םהמ
םתוא קוידב חכה הפוימש םיניינע
יאשר ,םהיבגל ךמוקמב טילחהל
תאז תושעל לגוסמ היהת אל רשאכ
.ךמצעב
םהמ"םיישוכר םיניינע"?
ךלש שוכרהו םיפסכה יניינע לכ
ל םיצוחנהתרדסה לכ ךניינע
םרדסכ םייפסכה םהילע הרימשו ,
רחאל הרידה תרכשה :לשמל
.ןגומ רוידל ךרבעמ ,תאז תמועל
,ךשוכרב תולודג תואקסע אל
אלא ורשפאתי תאז עבקת םא
.שרופמב
םהמ"םיישיא םיניינע"?
םויה יניינע לכ- םירושקה םוי
ךתחוורל ךיכרצלו. ה :לשמל ךתרבע
םירצומ תשיכר וא ןגומ רוידל. ו םא
חכה הפוימש תרחב עובקל יאשר םג
ובשחי םג הלא ,םייאופר םיניינעב
.םיישיא םיניינעכ
םהמ"םייאופר םיניינע" ?
ךתואירבל םירושקה םיניינעה לכ
ךפוגל תועגונה תוטלחה תלבקו
ךב לופיטה ךרדלו המכסה :לשמל .
חותינל םיניינע יכ ,תעדל בושח .
םירושקה םייחה ףוס יבגל תוטלחהב
יפלתומל הטונה הלוחה קוח ,ומכ
יא- ,האייחה עוציבאל םיבשחנ