בשנת 2017 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונוסף לו פרק המסדיר את עניין האפוטרופסות בישראל. עד לשנה זו, ההחלטה על מינוי אפוטרופוס, שיקבל החלטות לגבי ענייניו הרפואיים או הרכושיים של האדם, היו בידיהם של רשויות המדינה ובית המשפט בלבד.

כיום, החוק מכבד את רצונו של האדם, ומעביר לידי האנשים עצמם את הכוח לקבוע מי מבין קרוביהם יתמנה כאפוטרופוס שלהם ואפילו איך לטפל בהם רפואית ואיך לנהוג ברכושם, החל מהזמן שיהיה להם קשה לעשות זאת בעצמם ועד לשלב שכבר לא יוכלו לבטא זאת בעצמם. במילים פשוטות, נתנו לנו את האפשרות לקבוע מהיום מה יעשה עם גופנו ורכושנו בשארית חיינו, בזמנים שעודנו בחיים אך מתקשים או כבר לא יכולים לבטא זאת בעצמנו.

עד לאחרונה, היו מספר מסמכים שנתנו מענה חלקי לבעיות של שארית החיים. למשל, אדם שכבר היה לו קשה להתנייד נאלץ לגשת לבנק ולהוסיף מיופה כח לחשבון וכן, לחתום על מסמכים שונים המרשים לאחרים לטפל בכל מיני עניינים שוטפים כמו איסוף תרופות מרשם ועוד. אך לבעיות אחרות, כמו הצורך במעבר לבית אבות או העסקת מטפלת בבית, לא היו כלל מענה ופתרונות. במקרים כאלו, קרוביו של האדם שמצבו הידרדר, נאלצו לעבור מסכת בירוקרטית קשה לפני כל החלטה שכזו.

החידוש הוא, שיפוי הכח המתמשך הוא מסמך אחד שנותן מענה שלם וכולל לכל העניינים – האישיים, הרכושיים והרפואיים - בתהליך אחד ובליווי צמוד של עורך דין המוסמך והמוכשר לכך. האפשרות לקבוע מראש לשארית החיים, מה יקרה כמעט בכל סיטואציה, בוודאי תיתן לך ולקרובים אליך שקט נפשי וודאות.

תהליך עריכת ייפוי הכח המתמשך כולל מספר מפגשים אל מול עורך הדין ואורך 4 – 6 שעות. במהלכו, עורך הדין מסביר לך את משמעויותיו של יפוי הכח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו ומלווה אותך צעד אחר צעד עד שתבטא ככל האפשר את רצונותיך ביפוי הכח המתמשך. כמו כן, אנשים שקרובים אליכם, ישותפו בתהליך ותוכלו לקבוע מי מהאנשים שאתם סומכים עליהם ישמש בעתיד מיופה הכח או יפקח במידת הצורך. בענייני בריאות ורפואה ישותפו בתהליך גם אנשי מקצוע מהתחום.

בסוף התהליך, עורך הדין מפקיד את יפוי הכח המתמשך במערכת המוגנת והשמורה של האפוטרופוס הכללי. לאחר ההפקדה, תמיד תוכלו להיכנס בעצמך למערכת האפוטרופוס באמצעות סיסמה שבחרת, לבחון את יפוי הכח ולבצע פעולות נוספות בקשר אליו.

כל האמור נכתב בכלליות בלבד ואין הוא ממצה את כל הנושא. מה שגם, יתרונותיו של ייפוי הכח המתמשך רבות ולא ניתן למנות את כולם כאן. לנוחותך, צירפתי כאן דוגמא למסמך יפויי כח מתמשך.מדינת ישראל משרד המשפטים ייפוי כח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962  מהו יפוי כח מתמשך? מסמך שמאפשר לך לקבוע מי יהיה האדם שיהיה מורשה לקבל במקומך החלטות בקשר לעניינים אישיים או רפואיים או רכושיים או לכל אלה, כשלא תהיה לך כשירות לעשות את זה בעצמך עקב חוסר מסוגלות. בבוא העת, תהיה לך ודאות גבוהה כי רצונך היום הוא זה שיקבע בשארית החיים.   פרטים מזהים  של הממנה:     אני החתום מטה:  שם פרטי: _____________ שם משפחה: _______________  - יש להזין את השם כפי שמופיע בתעודת הזהות -  תעודת זהות: _______________ מקום מגורים קבוע ארץ: ____________ יישוב: ____________ מיהו הממנה? את/ה. אדם מעל גיל 18 שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. במסמך זה הינך ממנה אדם אחר, שיהיה מוסמך לפעול בשמך בעניינים שקבעת ביפוי הכח המתמשך ולייצג אותך בקשר אליהם בהתאם להוראות ולהנחיות שתקבע במסמך זה.     פרטי הההתקשרות של הממנה:                     מבקש לקבל הודעות מהאפוטרופוס הכללי באחת מהדרכים הבאות: - יש למלא את כל הפרטים ולסמן דרך אחת לצורך קבלת הודעות - □ כתובת דואר: ארץ: ישראל יישוב _____________  רחוב _______________ מספר ____ כניסה _____ מיקוד ___________ מס' ת"ד __________  עיר ______________ מיקוד ת"ד _________ □ דואר אלקטרוני: ______________________________________ □ טלפון נייד: __________________________________________ סימון סעיף זה מהווה הסכמה לקבלת מסרונים     לצורך כניסה לאתר האינטרנט, לצפייה במסמך ולביצוע פעולות, תישלח סיסמה: □ לכתובת הדואר האלקטרוני הזו: ____________________________ □ במסרון לטלפון נייד שמספרו: ______________________________  מיהו האפוטרופוס הכללי ומה תפקידו? הגורם הממשלתי – מפקח העל – שאחראי על רישומו התקין של ייפוי הכח המתמשך במרשם ושמירתו במאגר סודי. בהובלתו של האפוטרופוס הכללי הוסדר מסמך ייפוי הכח המתמשך כתחליף למנגנון אפוטרופסות המורכב.  מידי כ-3 שנים המשרד ישלח לך דרך ההתקשרות שבחרת "דף רענון" הכולל את עיקרי הפרטים שקבעת במסמך זה ויזכיר לך כי באפשרותך לשנות אותם. כשיתקיימו התנאים לכניסתו של ייפוי הכח המתמשך לתוקף, האפוטרופוס הכללי הוא זה שיבחן את הדבר וימסור בכתב את האישור לכך.    למה נדרשת סיסמה?  בתום תהליך עריכת ייפוי הכח המתמשך, משרד האפוטרופוס הכללי יאפשר לך לצפות בייפוי הכח המתמשך שיופקד אצלו, בכל זמן ולבצע פעולות דרך מערכת אינטרנטית באופן עצמאי.            פרטי מיופה הכח                        עניינים רכושיים       עניינים אישיים        עניינים רפואיים  אני ממנה ומייפה את כוחו של:  שם פרטי: _____________ שם משפחה: ________________ - יש להזין את השם כפי שמופיע בתעודת הזהות -  מס' תעודת זהות:  ______________________ אם אין תעודת זהות ישראלית □ דרכון זר:  מס' דרכון: __________________   ארץ הנפקת דרכון: _____________  אני מצהיר/ה כי בין מיופה הכוח לביני יש קרבה משפחתית:   □ כן. סוג קרבה: _________________ □ לא   אני מצהיר/ה כי בין מיופה הכוח לביני יש זיקה אחרת כדלקמן: □איש מקצוע:  פרט את המקצוע: ________________ מס' רישיון: __________ יש לסמן רק אם מיופה הכוח נבחר בשל היותו איש מקצוע  □ קרבה אחרת (חבר, מכר): _____________________________   אני מייפה את מיופה כוחי לקבל החלטות, לבצע פעולות ולייצג אותי בעניינים האלה: □ בכל העניינים הרכושיים  □ בעניינים הרכושיים האלה: ________________ ________________ ________________ □ בכל העניינים הרכושיים פרט לעניינים אלה: ________________ ________________  □ בכל העניינים האישיים  (לא כולל עניינים רפואיים) □ בעניינים האישיים האלה: (לא כולל עניינים רפואיים) ________________ ________________ ________________ □ בכל העניינים האישיים (לא כולל עניינים רפואיים)  פרט לעניינים אלה: ________________ ________________   □ בכל העניינים הרפואיים  □ בעניינים הרפואיים האלה: ________________ ________________ ________________ □ בכל העניינים הרפואיים פרט לעניינים אלה: ________________ ________________ ________________  מיהו מיופה הכח?  אדם אחר שאתה מבקש שיהיה מוסמך לפעול בשמך בעניינים שקבעת ביפוי הכח המתמשך ולייצג אותך בקשר אליהם בהתאם להוראות ולהנחיות שתקבע במסמך זה – רק לאחר שכבר לא תהיה מסוגל להחליט בעצמך.   מי כן יכול לשמש כמיופה הכח? בכלליות, כל אדם מעל גיל 18, שאינו מסובך כלכלית ושאין לך תלות בו, תוכל לבחור בו כמיופה הכח שלך. כך למשל כן יכולים לשמש כמיופה כח:  1. בן משפחה קרוב מעל גיל 18, שאינו מסובך כלכלית. 2. חבר או מכר מעל גיל 18, שלא נותן לך טיפול רפואי, שלא מספק לך מגורים ושלא מסובך כלכלית. בכל מקרה, חובה לבחון האם האדם שנבחר לתפקיד זה עומד בכל תנאי החוק ומסכים לקבל על עצמו את התפקיד  מהם ההחלטות והפעולות שמיופה הכח יכול לייצג אותי?  החוק גמיש ומאפשר לך לבחור מהם בדיוק אותם עניינים שמיופה הכח רשאי להחליט במקומך לגביהם, כאשר לא תהיה מסוגל לעשות זאת בעצמך.   מהם "עניינים רכושיים"? כל ענייני הכספים והרכוש שלך הנחוצים להסדרת כל עניינך הכספיים כסדרם ושמירה עליהם, למשל: השכרת הדירה לאחר מעברך לדיור מוגן. לעומת זאת, עסקאות גדולות ברכושך, לא יתאפשרו אלא אם תקבע זאת במפורש.   מהם "עניינים אישיים"? כל ענייני היום-יום הקשורים לרווחתך ולצרכיך. למשל: העברתך לדיור מוגן או רכישת מוצרים. ואם בחרת שמיופה הכח גם רשאי לקבוע בעניינים רפואיים, אלה גם יחשבו כעניינים אישיים.   מהם "עניינים רפואיים"?  כל העניינים הקשורים לבריאותך וקבלת החלטות הנוגעות לגופך ולדרך הטיפול בך. למשל: הסכמה לניתוח. חשוב לדעת, כי עניינים הקשורים בהחלטות לגבי סוף החיים לפי חוק החולה הנוטה למות, כמו אי-ביצוע החייאה, לא נחשבים לעניינים רפואיים ויש למלא מסמך נפרד על מנת להסדירם. גם לענייני פסיכיאטריה נדרשת הסמכה מפורשת -ראה פרק הנחיות למיופה כח.   במקרה של יותר ממיופה כוח אחד יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם בנפרד וכן לציין אם הוא מיופה כוח: בנוסף / במשותף / חלופי למיופה הכוח.  ניתן לבחור יותר ממיופה כח אחד? בהחלט, החוק גמיש ומאפשר לך אפילו לקבוע כי כל כל אחד ממיופה כח יוכל לקבל החלטות בעניינים שונים.   למה נועד מיופה כח "בנוסף"? אם ברצונך לקבוע יותר ממיופה כח אחד, כך שכל אחד ממיופה הכח יהיה מורשה להחליט בעניינים שונים. למשל: האחד בעניינים רפואיים והשני בעניינים רכושיים.   למה נועד מיופה כח "במשותף"?  אם ברצונך לקבוע כי החלטות לגבי העניינים שבחרת יתקבלו במשותף. למשל: שהחלטה על ביצוע ניתוח תתקבל רק אם שני מיופה הכח הסכימו עליה במשותף.   למה נועד מיופה כח "חלופי ל:"?  למקרה שמיופה הכח הראשון לא יוכל לשמש בתפקיד זה, ניתן לקבוע כי מי שיחליף אותו יהיה מיופה הכח החלופי. למשל: אם מיופה הכח הראשון נפטר או לא יסכים מכל סיבה שהיא לשמש בתפקיד זה, מיופה כח השני יחליף אותו.     פרטי מיופה הכח                         עניינים רכושיים      עניינים אישיים      עניינים רפואיים      אני ממנה ומייפה את כוחו של:  שם פרטי: _____________ שם משפחה: ________________ - יש להזין את השם כפי שמופיע בתעודת הזהות -  מס' תעודת זהות:  ______________________ אם אין תעודת זהות ישראלית □ דרכון זר:  מס' דרכון: __________________   ארץ הנפקת דרכון: _____________   □ בנוסף  □ במשותף עם: ______________ □ חלופי ל: ______________   אני מצהיר/ה כי בין מיופה הכוח לביני יש: קרבה משפחתית:  □ כן, סוג קרבה: ________________  □ לא זיקה אחרת כדלקמן: □איש מקצוע: יש לסמן רק אם מיופה הכוח נבחר בשל היותו איש מקצוע פרט את המקצוע: ________________   מס' רישיון: _______ קרבה אחרת □ חבר □מכר  ________________    אני מייפה את מיופה כוחי לקבל החלטות, לבצע פעולות ולייצג אותי בעניינים האלה: □ בכל העניינים הרכושיים  □ בעניינים הרכושיים האלה: ________________ ________________ □ בכל העניינים הרכושיים פרט לעניינים אלה: ________________  □ בכל העניינים האישיים  (לא כולל עניינים רפואיים) □ בעניינים האישיים האלה: (לא כולל עניינים רפואיים) ________________ ________________ □ בכל העניינים האישיים (לא כולל עניינים רפואיים)  פרט לעניינים אלה: ________________  □ בכל העניינים הרפואיים  □ בעניינים הרפואיים האלה: ________________ ________________ □ בכל העניינים הרפואיים פרט לעניינים אלה: ________________ ________________      הנחיות מקדימות  מועד הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח יהיה במועד שבו אחדל להבין בעניינים שבהם ניתן ייפוי הכוח.  מהן הנחיות מקדימות?  הוראות וכללים שתוכל לקבוע כיום, שיתחשבו בהם בבוא העת, גם כאשר כבר לא ניתן יהיה לשמוע מפיך את דעתך ורצונך.    מה זה "מסוגל להבין בדבר"? כיום כשהינך קורא שורות אלה בהבנה – אתה מסוגל להבין את הדברים והעניינים שבהם מסמך זה עוסק.  החוק קובע כברירת מחדל שבבוא העת, רק רופא מומחה יוכל לקבוע האם אתה כן "מסוגל להבין בדבר" או לא. במקרה שיקבע שלא – יכנס יפוי כח זה לתוקפו.  עם זאת, באפשרותך לבקש דרך שונה לקביעה זו. למשל: "כאשר שני ילדיי, אברהם ויצחק, יאמרו זאת".       סעיף רשות >>>     □ ידוע לי כי בהעדר הוראה מיוחדת הקביעה כי איני מסוגל להבין  בדבר תהיה על פי חוות דעת מומחה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק). אני מבקש לקבוע הוראה מיוחדת לעניין הדרך שבה ייקבע כי אינני מסוגל להבין בעניינים אלה (כולם או חלקם) כדלקמן: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________   סעיף רשות >>> מועד הכניסה לתוקף בעניינים הרכושיים כולם / חלקם (לפי הפירוט) יהיה: בתאריך ______________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ האם ניתן לקבוע מועד כניסה לתוקף? אך ורק לגבי ענייני רכוש. לגבי יתר העניינים יפוי הכח יכנס לתוקפו לאחר שיקבע כי אינך "מסוגלת להבין בדבר". סעיף זה יכול לתת מענה למשל במקרה שברצונך להסמיך את מיופה הכח כבר מהיום לבצע פעולות בבנק או להשכיר דירה שבבעלותך.     □ ברצוני לקבוע כי יהיה על מיופה הכוח ליידע אדם אחד או יותר (כמפורט למטה) טרם מסירת הודעה לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף.   פרטי האדם שיש ליידע בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף: מי ידע שייפוי הכח נכנס לתוקף? מיופה הכח שבחרת ידע על כניסתו של ייפוי הכח המתמשך לתוקף. באפשרותך לבחור כי אדם נוסף יקבל ממיופה הכח הודעה כשזה יקרה.  אם יפוי הכח יכנס לתוקפו יתכן שמצבך אז לא יאפשר לך ליידע אנשים החשובים לך לגבי השנוי הפתאומי במצבך.  הודעה לגבי כניסת יפוי הכח לתוקפו לאדם אחר, חוץ ממיופה הכח, תאפשר גם פיקוח וביקורת כלליים על הנעשה לגביך.   בכל מקרה, חובתו של מיופה הכח להודיע למשרד האפוטרופוס הכללי, אשר יכול לתת תוקף לייפוי כח המתמשך.     שם פרטי: _____________ שם משפחה: ________________  מס' תעודת זהות:  _______________________ אם אין תעודת זהות ישראלית □ דרכון זר:  מס' דרכון: _______________________   ארץ הנפקת דרכון: __________________     ארץ: ______ יישוב _____________  רחוב _______________ מספר ____ כניסה _____ מיקוד ___________ מס' ת"ד __________  עיר ______________ מיקוד ת"ד _________  דוא"ל: ____________________ טלפון: __________________         הנחיות מקדימות למיופה הכוח      סעיף רשות >>> ברצוני לתת הנחיות מקדימות למיופה הכוח כדלקמן: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ מהן ההנחיות המקדימות למיופה הכח? סמכויות מיופה הכח לקבל החלטות ולבצע פעולות עם כניסתו לתפקיד, כפי שתקבע במסמך זה ובהתאם לרצונותיך.  כאן תוכל לבטא במילותיך היום ומראש, כמעט ללא מגבלה, איך הדברים יטופלו ויתנהלו כשיהיה לך קשה או כשלא תוכל לומר זאת בעצמך.     עניינים המחייבים הסמכה מפורשת לפי סעיף 32ו(ג) לחוק  סעיף רשות >>> □ ברצוני להסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים האלה שבהם נדרשת הסמכה מפורשת: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ למה נדרשת הסמכה מפורשת? מיופה הכח יוכל לפעול לפי ההוראות וההנחיות שקבעת חוץ ממקרים מסויימים, לגביהם תידרש הסכמתך המפורשת מראש.  למשל: מתן מתנות, תרומות, ערבות או לקיחת הלוואות שסכומן מעל ל-100,000 ש"ח; העברתך לבית אבות אגב מכירת הבית ועוד.  חשוב לדעת, כי במקרים מסויימים בכל מקרה ידרש אישור בית משפט לפני הפעולה, גם אם הסכמת לה מראש. למשל: מכירת הבית.     □ ברצוני להסמיך את מיופה הכוח לתת הסכמה לבדיקה, לטיפול, לאשפוז פסיכיאטרי או לשחרור מאשפוז כאמור, בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. □ אני מבקש להורות כי מיופה הכוח לא יהיה מוסמך לקבל החלטות בעניינים הנוגעים לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה ולקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. □ ברצוני להסמיך את מיופה הכוח לתת הסכמה לבדיקה, לטיפול, לאשפוז פסיכיאטרי או לשחרור מאשפוז כאמור, גם אם במועד שבו תתבקש הסכמתו של מיופה הכוח אתנגד לכך, וזאת לאחר שקיבלתי הסבר על כך מפסיכיאטר וחתמתי בפניו. מדובר בעניינים רפואיים?  החוק מבדיל בין עניינים רפואיים גופניים לבין עניינים פסיכיאטרים – להם נדרשת הסכמתך המפורשת מראש.   ניתן גם לקבוע מראש כי מיופה הכח לא יהיה כלל מוסמך לקבל החלטות או מידע לגביך בענייני פסיכיאטריה.     מה זה "גם אם אתנגד לכך"? משמעות סימון סעיף בשפה פשוטה: "אל תקשיבו לי בענייני פסיכיאטריה" - כבילת רצונך בזמן אמת. יש לזכור, כי גם לאחר כניסתו של ייפוי כח המתמשך לתוקפו, תמיד תהיה חובה להתחשב ברצונותיך ובקשותיך אם מצבך יאפשר זאת, בתקופות צלילות והבנה.  סעיף זה קובע כי גם בתקופות צלילות, יש לפעול על פי הקביעה שסימנת כאן – שלא להתחשב ברצונך בזמן אמת לגבי עניין פסיכיאטרי.    הנחיות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח           סעיף רשות >>> □ ידוע לי כי ייפוי הכוח יפקע אם יחדלו להתקיים במיופה הכוח תנאי הכשירות שבחוק או אם מיופה הכוח יודיע לי או לקרוביי בכתב כי אינו מעוניין לשמש כמיופה כוח או בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 32כב לחוק.  □ נסיבות אחרות לפקיעת ייפוי הכוח:  _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________  □ ברצוני לקבוע כי ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו גם אם אודיע על רצוני לבטלו כשלא אהיה בעל כשירות לחתום על ייפוי הכוח.  באילו מקרים יפקע ייפוי הכח? לאחר כניסתו של מיופה הכח לתפקידו יתכן ויחולו שינויים שלא יאפשרו לו להמשיך לבצע את תפקידו. למשל: הסתבכות כלכלית, שינוי במצבו הבריאותי, נסיבות משפחתיות או אם הודיע על התפטרות.   מה זה "נסיבות אחרות"? נועד על מנת לתת מענה למקרים אחרים שלא מוזכרים בחוק. כך למשל, במקרה שבן הזוג משמש מיופה כח, אך החל במערכת יחסים אחרת מבלי לעזוב את הבית; או אם הפריד את חשבונותיו.     האם ניתן לבטל את ייפוי הכח?  בהחלט. ניתן לבטל את ייפוי הכח המתמשך בכל עת על פי רצונך. אך במקרה שייפוי הכח נכנס לתוקף, אם סעיף זה סומן - שמשמעותו "אל תקשיבו לי לגבי ביטול בזמנים שאיני מסוגל להחליט" – לא יהיה ניתן לבטלו ללא פנייה לבית משפט.  מה ההבדל בין ביטול לפקיעה?  ביטול יכול להיעשות רק בידי הממנה – את/ה. משמעותו, סיומו המוחלט והסופי של ייפוי הכח. מרגע הביטול, לא תהיינה להוראותיו כל תוקף חוקי.  פקיעה אינה בהכרח מביאה לסיומו של ייפוי הכח. יתכן שהפקיעה תחול רק על עניין מסויים ומוגדר ויתר ההוראות ימשיכו להתקיים.  לפי החוק, אם מיופה הכח נכנס להליך של פשיטת רגל, הרי שייפוי הכח יפקע בקשר אליו בלבד. יתר הוראות ייפוי הכח ימשיכו לעמוד בתוקף. כך שבדוגמא זו, אין כל מניעה שמיופה הכח המשותף או המחליף ישמשו בתפקיד זה.                                         מיודעים ומסירת מידע מיהו האדם המיודע?  המיודע הוא מפקח העל מטעמך בכל הקשור לייפוי הכח המתמשך והתנהלות מיופה הכח. מרגע הכניסה לתוקף של ייפוי הכח, מיופה הכח מחוייב לדווח למיודע באופן מלא על כל הנעשה בעניינך. המיודע יוכל לבקר את עשיית מיופה הכח ואף לבקש לעיין בהוצאות ובמסמכים השונים.  יש הממליצים על מינוי אדם מיודע שהממנה סומך עליו. שאחרת, האפוטרופוס הכללי ישמש כמפקח העל היחיד כברירת המחדל.  לידיעתך, באפשרותך לבקש מעורך הדין שערך את ייפוי הכח לשמש כמיודע.     □ ברצוני לקבוע אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאים ובמועדים כפי שיפורט:     פרטי האדם המיודע    שם פרטי: ______________ שם משפחה: ________________  מס' תעודת זהות:  _______________________ אם אין תעודת זהות ישראלית □ דרכון זר:  מס' דרכון: _______________________   ארץ הנפקת דרכון: __________________     ארץ: ______ יישוב _____________  רחוב _______________ מספר ____ כניסה _____ מיקוד ___________ מס' ת"ד __________  עיר ______________ מיקוד ת"ד _________  דוא"ל: ____________________ טלפון נייד: __________________     הדיווח ייעשה בנושאים האלה: _____________________________________________ _____________________________________________ האם ניתן להגביל את המידע שידווח? כן. ניתן לקבוע כי מיודע יקבל דיווח בנושאים או מועדים מסויימים בלבד וכן, ניתן לקבוע יותר ממיודע אחד. אז, ניתן לקבוע למשל כי עניינים רפואיים ידווחו למיודע א' ועניינים רכושיים למיודע ב'.   המיודע יקבל לידיו את ייפוי הכח?  לא, אלא אם יסומן הסעיף שמתיר למיודע לקבל העתק ייפוי הכח.  הדיווח ייעשה במועדים האלה: _____________________________________________ _____________________________________________ □ ברצוני כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.   סעיף רשות >>> □ ברצוני כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי ויהיה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכללי.   אני מסכים למסור עותק מייפוי כוח זה או לאפשר עיון בו, לכל מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 ,לשם טיפול בי:  כן ___________ | לא ___________  □ אני מצהיר/ה כי ביום ____________ חתמתי על ייפוי כוח למתן הנחיות לטיפול רפואי. □ אני מצהיר/ה כי ביום ____________ הפקדתי את ייפוי הכוח למתן הנחיות לטיפול רפואי במשרד הבריאות. האפוטרופוס הכללי לא מפקח ממילא?  משמעות סימון סעיף זה היא שמיופה הכח בין היתר יחוייב להעביר דיווחים ודו"חות לאופטרופוס ובכך יוטל על מיופה הכח עומס נוסף.  המטפל יקבל לידיו את ייפוי הכח? לא, אלא אם תסמן סעיף זה ב"כן".  על איזה ייפוי כח "רפואי" מדובר?  ניתן לקבוע כי ייפוי הכח המתמשך יכלול עניינים רפואיים. אך קיימת חלופה לתת הנחיות וייפוי כח דרך טופס אחר מטעם משרד הבריאות. חשוב לציין, כי ייפויי כח אלה לא נותנים מענה לגבי ענייני "סוף החיים" לפי חוק החולה הנוטה למות.  מסירת מידע לקרובי משפחה   מה המעמד של קרובי המשפחה?  לאחר שייפוי הכח יכנס לתוקף, קרובי המשפחה יהיו זכאים לקבל מידע על זהות מיופה הכח, המיודע וכן על סוגי העניינים שקבע הממנה.  לפי החוק, חלה על מיופה הכח חובה להיוועץ במידת הצורך עם בני משפחת הממנה ולהיעזר בהם לצורך קידום ענייני הממנה. ככלל, תפקידם הטבעי של קרובי המשפחה הוא לשמור על ענייני הממנה. האם ניתן להגביל קרוב מלקבל מידע? כן, בהחלט. כאמור, החוק מתיר לקרובים לקבל מידע, אך באפשרותך לקבוע כי המידע או חלקו לא ימסר למי מבני המשפחה.  ניתן לערוך ברשימה את קרובי המשפחה ולהחליט מי מהם, כולם או חלקם, לא יהא זכאי לקבל את המידע.     "קרוב משפחה": בן/בת זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה   □ ברצוני כי קרובי משפחתי יהיו זכאים למידע לפי החוק.          □ ברצוני להגביל את מסירת המידע לקרובי משפחתי לפי הפירוט שלהלן:     הגבלות על מסירת מידע לקרובי משפחה     סוג הקרבה: _____________  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ________________  מס' תעודת זהות (ככל שידוע:  _______________________ אם אין תעודת זהות ישראלית □ דרכון זר:  מס' דרכון: _______________________   ארץ הנפקת דרכון: __________________     המידע לא יימסר בנושאים האלה: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________                                 חתימות     חתימת הממנה אני החתום/ה מטה מאשר/ת כי אני מבין/ה את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלי שהופעלו עלי לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתי או חולשתי.    יום ___________ חודש ____________ שנה ______________  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ________________  חתימת הממנה: _____________      הסכמה והצהרה של מיופה הכוח   אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזה כדלקמן: אני מסכים/ה לשמש מיופה/ת כוח של:   שם פרטי: ______________ שם משפחה: ________________  מספר מזהה: _____________________     לאחר שהוסברה לי משמעות ייפוי הכוח ולאחר שקראתי והבנתי את משמעותו, את האחריות והסמכויות לפיו, ולאחר שהוסבר לי מהם העניינים שאינם בסמכותי ומהם העניינים המחייבים אישור בית משפט. אני עומד/ת בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח הקבועים בסעיף 32ג(א) לחוק.    מבקש לקבל הודעות מהאפוטרופוס הכללי באחת מהדרכים הבאות: - יש למלא את כל הפרטים ולסמן דרך אחת לצורך קבלת הודעות - □ כתובת דואר: ארץ: ישראל יישוב _____________  רחוב _______________ מספר ____ כניסה _____ מיקוד ___________ מס' ת"ד __________  עיר ______________ מיקוד ת"ד _________ □ דואר אלקטרוני: _____________ □ טלפון נייד:______________  סימון סעיף זה מהווה הסכמה לקבלת מסרונים לצורך כניסה לאתר האינטרנט, לצפייה במסמך ולביצוע פעולות, תישלח סיסמה: □ לכתובת הדואר האלקטרוני הזו: ____________________________ □ במסרון לטלפון נייד שמספרו: ______________________________    יום ___________ חודש ____________ שנה ______________  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ________________  חתימת מיופה הכח: ____________      חתימת עו"ד / בעל המקצוע שבפניו חתם מיופה הכוח   אני מצהיר/ה כי ביום ______ חתם בפניי מיופה הכוח ______ מספר מזהה ________ לאחר שקרא את ייפוי הכוח המתמשך, הבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו באתי על החתום:    שם פרטי: ______________ שם משפחה: ________________  מס' תעודת זהות:  _______________________ אם אין תעודת זהות ישראלית □ דרכון זר:  מס' דרכון: _______________________   ארץ הנפקת דרכון: __________________     תפקיד: עו"ד / רופא מורשה / עובד סוציאלי / פסיכולוג / אח / אחות      מספר רשיון  חתימה עו"ד/בעל מקצוע  חותמת                                                                חתימת עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח   אני מצהיר/ה כי ביום ______ חתם בפניי הממנה ______________ מספר מזהה __________   1. זיהיתי את הממנה לפי תעודת הזהות או הדרכון הזר הנ"ל ולפי תאריך הלידה במסמך המזהה נוכחתי כי הוא בגיר. 2. מצאתי כי הממנה: □ אינו אדם עם מוגבלות הזקוק להתאמה □ אדם עם מוגבלות ואלה דרכי ההתאמה שנקטתי בעת החתימה על ייפוי הכוח: ___________ 3. הסברתי לממנה כי באפשרותו לקבוע אדם שתימסר לו הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אדם מיודע שיקבל דיווח כמפורט לעיל, ואת היקף המידע שיימסר לו ולקרובי משפחתו של הממנה. 4. הסברתי לממנה כי האדם המיודע אינו יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח (אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של הממנה) 5. הסברתי בנפרד לממנה בנוגע לפרטים שבחוק המפורטים להלן, והוא הבין את הסבריי: □ המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך; □ החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך, לרבות הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס, תומך בקבלת החלטות; □ עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך ובכלל זה הוראות לעניין מועד כניסתו לתוקף, הנחיות מקדימות, הגבלה לסוגי עניינים והוראות בעניין יידוע ומסירת מידע; □ פעולות שמיופה הכוח לא יהיה רשאי לבצע בלא הסמכה מפורשת בייפוי הכוח כאמור בסעיף 32ו(ג) לחוק; □ כי מיופה הכוח לפי ייפוי כוח מתמשך, גם אם הוא לעניינים בריאותיים – אינו מוסמך לקבל החלטות, לתת הוראות או לבצע פעולות הקשורות לטיפול רפואי בסוף החיים, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005; □ פעולות שמיופה הכוח לא יהיה רשאי לבצע בלא אישור בית המשפט מראש כאמור בסעיף 32ו(ד) לחוק; □ האפשרויות לבטל את ייפויי הכוח או לקבוע שהוא יעמוד בתוקפו גם אם הממנה יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירותו 6. נוכחתי לדעת כי הממנה מבין את משמעות ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשמתי כי הממנה הוא בעל כשירות וכי ייפוי הכוח ניתן על ידו בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו של הממנה 7. התרשמתי כי מתקיימים בממנה תנאי הכשירות הקבועים בחוק. 8. אני מצהיר שעברתי הכשרה לפי סעיף 32יד לחוק. 9. אני מצהיר שאין לי עניין אישי בייפוי הכוח.      באתי על החתום:  יום ___________ חודש ____________ שנה ______________  שם פרטי: ______________ שם משפחה: ________________  מספר ת"ז ישראלית ______________  מספר רשיון  חתימה עו"ד  חותמת