לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  התיישנות תביעה אזרחית

  התיישנות:

  ככלל התיישנות חלה 7 שנים מיום שנולדה עילת תביעה למעט במקרים מיוחדים. כך למשל התיישנות לא תפגע בזכויות של נושים בעלי שעבוד, או כאשר אדם הוטעה ביודעין בנוגע לעובדות מסוימות אשר "דוחות" את גילוי עילת התביעה או כאשר הוא אינו מודע לעובדות אלה, או אז, המרוץ יתחיל ביום גילוין. כמו כן, ניתן להחליט בהסכם בין הצדדים על תקופת התיישנות ארוכה מן החוק ואף קצרה מן החוק למעט בתביעות מקרקעין ולא פחות מ-6 חודשים.

  התיישנות היא בעיה היוצרת מחסום דיוני מפני הגשת תביעה משפטית. יחד עם זאת, אם הגשנו תביעה לאחר שהעילה התיישנה, והצד השני לא העלה את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה שניתנה לו. (ראו לעניין זה רע"א 4049/97 אסורנס) התביעה לא תידחה שכן חוק ההתיישנות הוא דיוני גרידא וההתיישנות אינה מפקיעה את הזכות עצמה.

  עוד ראוי לציין כי לא ניתן לטעון טענת התיישנות נגד  טענת קיזוז ו/או תביעה שכנגד, שעה שהתביעה העיקרית לא התיישנה, או שלא נטען לגביה התיישנות כאשר היא באותו נושא או אותן נסיבות של התביעה העיקרית. קרי המחוקק בחר לצעוד רק בדרך הדיונית עת חוקק את חוק ההתיישנות. לכן עת לא נטען כלפי תביעה שהיא התיישנה, גם התובע לא יוכל לטעון התיישנות על תביעה שכנגדו.

  התיישנות – מקרים מיוחדים:

  בתביעה נזיקית בגין נזק שנגרם עקב מעשה או מחדל, מרוץ 7 השנים יחל במועד קרות הנזק. ואולם, כאשר הנזק נתגלה במועד מאוחר יותר, המרוץ יחל מיום הגילוי, אלא שאז התביעה תתיישן מקסימום תוך 10 שנים מיום קרות הנזק. לאמור, תביעה שהנזק התגלה מאוחר יותר, תתיישן או תוך 10 שנים מיום קרות הנזק או 7 מיום שנתגלה, המוקדם מבניהם.

  בתביעה שעילתה חוזית, מרוץ ההתיישנות ישתנה בהתאם לעילה גופה. המרוץ בעילת תביעה בגין הפרת חוזה יחל במועד ההפרה, בעילת השבה בגין ביטול יחל המרוץ מיום הביטול, ועילה בגין אי חוקיות או תנאי מקפח תתחיל מיום כריתת החוזה.

  מרוץ ההתיישנות בזכות רשומה במקרקעין מוסדרים לא ייגמר לעולם, ואולם בזכות שאינה רשומה בטאבו תקופת ההתיישנות הינה 25 שנים ובמקרקעין לא מוסדרים 15 שנים בלבד.

  התיישנות תביעות ביטוח היא 3 שנים מיום "מקרה הביטוח" כך גם בתביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בתביעה לפי חוק הגנת הפרטיות, שנתיים  ובתביעה לפי חוק הגנת הדייר שנה אחת בלבד.

  תקופת התיישנות של פסק דין בעל ביצוע אופרטיבי היא 25 שנים ואילו תביעה בגין פסק דין שאינו נתון לביצוע לא מתיישנת לעולם.

  מקרים חריגים:

  תקופת ההתיישנות לא תספר כאשר אדם לוקה בשכלו או בנפשו והוא אינו יכול לדאוג לענייניו ואין לו אפוטרופוס כדין. בכל מקרה התביעה לא תתיישן שנתיים מיום שחדל העיכוב, גם אם חלפו 7 שנים. לדוגמא: עילת תביעה בשנת 2000, האדם היה לקוי משנת 2006 עד 2007, במקרה הרגיל ניתן יהיה להגיש תביעה עד 2008 ואולם במקרה הנדון לא תתיישן התביעה שנתיים מיום שחדל העיכוב דהיינו עד 2009.

  בתביעה אזרחית של קטין, לא תבוא במניין תקופת הקטינות והמרוץ יתחיל מגיל 18. ואולם בתביעה אזרחית של קטין על עבירות מין שבוצעו בו או בתביעה של בגיר עד גיל 21 שבוצעו בו עבירות מין תוך יחסי מרות, מניין הימים יחל בגיל 28. אלא מאי, אם הוגש כתב אישום על התעללות בקטין או אינוס בבגיר עד גיל 21, תקופת ההתיישנות לא תסתיים בתום שנה מהיום שפסק הדין הפלילי הפך חלוט, ובכל מקרה לא תפחת מ- 7 שנים מהיום שהפך לבגיר (18).

  לסיום, נדגיש כי למשרדנו ניסיון רב בשנים בכל הנוגע לתביעות שלכאורה התיישנו ויש לנו הכלים לפעול באסטרטגיה משפטית כדי לפתוח ללקוחותינו את הצוהר לאולם בית המשפט, ולהפך.

  לפגישת יעוץ פנו אלינו כבר עתה לטלפון 04-8100170

  לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט