201914.03
0

אחריות המדינה בנזיקין

מקור האחריות

ככלל מדינת ישראל אחראית בנזיקין כמו כל אדם ו/או גוף אחר וזאת מכוח חוק הנזקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952 (להלן: "החוק").  החוק ביטל את החסינות שהייתה למדינה מפני אחריות בנזיקין ולכן כאשר המדינה חורגת מאמות מידה המצופות ממנה היא עשויה לשאת באחריות נזיקית (ראו למשל: ע"א 2906/01 עיריית חיפה).

כך למשל כאשר העירייה מספקת מים באיכות ירודה אשר פוגעת בגידולים חקלאיים היא עלולה לחוב בנזיקין (ראו למשל: ע"א 10078/03 שתיל).

חשוב לציין שאחריות המדינה משתרעת על כלל פעולותיה, והיא נובעת מכמה אופנים – אחריות ישירה (כמעוול), אחריות ישירה מכוח תורת האורגנים (אחריות על פעולות של בכירים) וכמובן אחריות כמעביד.

אחריות זו חלה על פעולות שלטוניות מובהקות, עוולות שביצעו עובדי מדינה, וכן פעולות בעלות אופי פרטי כגון התקשרות בחוזים. יחד עם זאת, כאשר מדובר בפעולות שיש בהן פיקוח בלבד, האחריות לפתחה של המדינה תקום במקרים חריגים, שכן מי שיחוב הוא הגוף המפוקח (ראו למשל: ע"א 915/91 לוי).

הגנות

חרף האמור לעיל החוק קובע מספר חריגים המהווים למעשה "הגנות" לפעולות המדינה, כך למשל כאשר מדובר בפעולה שלטונית מובהקת המצריכה שיקול דעת משמעותי כגון עניין תקציבי הדורש שיקולי מדיניות רחבה, סביר להניח כי לא תוטל על המדינה אחריות אם מישהו יינזק אלא במקרים קיצוניים במיוחד.
המדינה אינה אחראית לנזק שנגרם עקב פעילות מלחמתית של צה"ל וכך היא אינה אחראית בנזק שנגרם עקב שירות צבאי. ואולם כאשר חייל ניזוק יש מסלול מיוחד אשר קבוע בחוק הנכים (תגמולים ושיקום).

בנוסף, אין המדינה אחראית על מעשה שעשתה בתחום הרשאה חוקית, למעט מצב  פעולה ברשלנות. עוד יצוין כי אין המדינה אחראית לנזק שנגרם לאויב ופעיל בארגון מחבלים למעט במקרה בו הוא ניזוק במתקן של המדינה תחת אחריותה ובלבד שלא חזר לפעילות חבלנית.

חשוב לציין כי מקום בו המדינה אינה אחראית בנזיקין, הפטור יחול גם על השלוח של המדינה שביצע את המעשה, אך המדינה תוכל לקבל ממנו שיפוי אם היא זכאית לכך.

מסקנה

עינינו הרואות כי המדינה אחראית בנזיקין מכוח חוק מיוחד ולא מפקודת הנזיקין. כמו כן המדינה היא כיס עמוק ממנו ניתן לקבל פיצוי ביתר קלות. אך המסע הבירוקרטי בתביעה כנגד המדינה יכול להיות מעיק, לכן תנו לנו את הכוח לפעול למענכם.

למשרדנו ניסיון רב בתיקי נזק נגד המדינה ואנו נשמח לעמוד לשירותכם – 04-8100170