201827.12
0

החלטת מיסוי : 1983/17 – הכללת תוסף דלק בדו"ח החודשי של חברה כחלק מהחזר התשומות על הדלק.

העובדות:

המדובר על חברה שעוסקת במכירת מוצרי דלק (להלן: "החברה") באמצעות מערכתאוטומטית לניהול תשלום עסקאות דלק באמצעות כרטיסי "דלקן" (להלן: "המערכת" ו/או "דלקן").

אחת לחודש החברה עורכת סיכום עסקאות שבסופו מפיקה היא  דו"ח ריכוז חודשי של מוצרי דלק (להלן- "דוח ריכוז חודשי"). התשלום לחברה מתבצע באמצעות ובזיקה לדוח זה.

לחברה זו לקוחות רבים בהם לקוחות אשר בבעלותם לי רכב כבדים המונעים על ידי מנוע דיזל ובשל כך מחויבים להשתמש בתוסף דלק בהתאם לסעיף 2(ב) לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב-2012 (להלן: "תקנות אוויר נקי").

התוסף מסופק בעמדות נפרדות בתחנות החברה, המחוברות גם הן למערכת המזהה את פרטי הרכב כמו כן התוסף נמצא ברכב במיכל נפרד ויעודי.

הבקשה:  

החברה ביקשה את אישורה של הרשות כי דו"ח הריכוז החודשי המונפק על ידה  בגין עסקאות התדלוק יכלול גם את עסקאות מכירת התוסף, וכי דו"ח זה יוכר כ"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בהתאם לסעיף 38 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק").

המסגרת הנורמטיבית: הוראת סעיף 38(א) לחוק ובהוראות חוזר מע"מ 32/87 – בנושא "דוח ריכוז חודשי של מוצרי דלק" (להלן: "החוזר").מוצרי הדלק המפורטים בחוזר כוללים בנזין, סולר ושמנים בלבד.

סעיף 38(א) לחוק קובע כי:

"עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל"

 כמו כן ביום 7.2.1986 פורסמה הודעה בדבר אישור מסמך (להלן: "ההודעה"), בה אישר מנהל רשות המסים, בתוקף סמכותו על פי סעיף 38 לחוק את "דו"ח ריכוז חודשי של מוצרי דלק" כ"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בהתקיים התנאים שפורטו בהודעה.

 החלטת רשות המסים:

לאור האמור, מאחר והתוסף הינו חובה ונרכש כחלק מכלל התדלוק ונרשם באמצעות מערכת המזהה את הלקוח בדומה לרכישה ולחיוב של מכירת מוצרי דלק כאמור בחוזר, נקבע כי החברה תהא רשאית לכלול בדו"ח הריכוז החודשי המונפק על ידה, את חיובי צריכת התוסף בגין עסקאות התדלוק והכל בהתאם לתאים המופיעים בחוזר. 

לסיכום

משרדינו בעל ניסיון רב בהכנת תיק משפטי בטרם פניה לרשות המסים בעניין החלטות מיסוי מקדמיות.

ליעוץ משפטי פנו אלינו כבר עתה 04-8100170