201826.12
0

עוסק חייב לרשום תקבול בספרים

החוק הקובע

רישום תקבול הוא חובה הכתובה עלי ספר ומופיעה בסעיף 145ב(א)(1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), בסעיף זה נקבע כי בעל עסק מחויב לרשום תקבול מיד עם קבלתו, גם אם מדובר בעסקה מתמשכת.

ביקרות מס הכנסה לניהול ספרים

בדיקת התקבולים היא פועל יוצא של ביקורת לניהול ספרים אשר מתרחשת לעיתים קרובות. ביקורת קלאסית מתחילה מתצפית על בית העסק, לאחר מכן נערכת "קניית ביקורת" אשר בדרך כלל מובילה לבדיקת ספרים ורישום הקנייה עצמה. לאחר סיום הביקורת המבקרים מכינים דו"ח מפורט הכולל את כל מה שנעשה בעסק מבחינת ניהול הספרים, בעל העסק יכול להשיב על הממצאים שהופקו. בסוף התהליך ולאחר הכנת הדו"ח מועבר הוא למנהל המחלקה, אשר בודק את הדו"ח ומחליט מהו סוג הליקוי.

מה עושה פקיד השומה

ברגע שהספרים נפסלים על ידי פקיד השומה  – הדרישות באשר לטיב השומה שתצא פחותות מהמקובל, כלומר פקיד השומה יכול לשום לפי מיטב אמונתו וללא סימוכין משמעותי, יחד עם זאת, גם שומה שפקיד השומה מוציא לעסק לפי ספרים בלתי קבילים, לא יכולה להיות בעלמא (ע"א 62/73 פקיד השומה תל-אביב נ' חברת הממרח בע"מ). יש לציין כי לפני שמחליטים האם לפסול ספרים מתקיים הליך של שימוע בפני הפקיד, מעמד אשר רצוי שיהיה נוכח בו עורך דין מטעם הנישום.

ההלכה המשפטית

יודגש כי כפי שהצגנו לעיל רישום תקבול הינו חובה מידית. כך גם השתרש בפסיקה בהלכת שירותי גרר (ע"א 2334/90 שרותי גרר אזור בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 3, מיסים ט/3 (יוני 1995). בפרשה זו דובר על אי רשום שיק דחוי שבהמשך אף קוזז מהשירות, אך הוכנס לספרים. נאמר כי המבחן יהא על-פי נישום סביר ונקבע כי מוטלת חובה לרשום תקבול, כל תקבול, באופן מידי. רק אם יש לבעל העסק "סיבה מספקת" או "הצדק סביר" לאי רישום התקבול במידי, הספרים לא יפסלו, אבל הפסיקה נותנת לאמור פרשנות מצומצמת ביותר.

עם זאת, עוד בשנות ה – 90 עת פורסמו המלצות "הוועדה ליישום מנהלי של הוראות החוק" בעניין פסילת ספרים. (ועדת דורון) וכן חוזר מ"ה 25/93 "יישום מנהלי של הוראות הפקודה בעניין פסילת ספרים בשל אי רישום תקבול", ("מיסים" דו-ירחון לענייני מיסים, כרך ז/4 עמ' ג-1), נקבעו כללים מנחים לפקיד השומה לאופן הפעלת שיקול דעתו, בטרם יורה על פסילת ספרים.  וכך נקבע: "הכלל המנחה בהפעלת שיקול הדעת, במקרה של אי רישום תקבול, יהיה כי סעיף 145ב' לפקודה יופעל רק באותם מקרים שבהם אי הרישום, בצירוף שאר הנסיבות, מורה על אחת משתיים: א. קיים חשד, כי הנישום ניסה להעלים מס. ב. קיימת אצל הנישום שיטה לקויה של רישום התקבולים", לפיכך עת מגיע הרגע כי נפסלו ספרי הנישום יש לפתוח בערעור בזק כדי למצות את זכותו של הנישום.

פנייה מוקדמת לייעוץ משפטי יכולה למזער את הנזקים באופן משמעותי שכן ניתן להגיע להסכמות מרחיקות לכת מול רשות המסים, כך, על פי החוזר לעיל ניתן להמיר סנקציה משמעותית "לאזהרה" בלבד.

לפגישת ייעוץ בענייני מסים פנו אלינו כבר עתה – 04-8100170