201905.02
1

שכרת דירה חדשה שנרכשה מקבלן?! אתה מחויב לקבלן

ת"א (חד') 20601-09-17 סופיה קרסילניקוב נ' טל שטרן ( פורסם בנבו 23/01/19)

עובדות המקרה:

בבעלות הנתבע דירה בת חמישה חדרים בחדרה (להלן הדירה). מדובר בדירה חדשה שהנתבע רכש מקבלן. מאחר שהנתבע מתגורר מחוץ לישראל, מטפל בענייניו – ובכלל זה בדירה, אביו.
התובעת, בן-זוגה ואמה שכרו את הדירה למגוריהם על-פי חוזה שכירות נושא תאריך 21.9.2014 החוזה נחתם על-ידי אביו של הנתבע-המשכיר על-פי יפוי-הכוח בו הוא מחזיק. חתימתו ותוכנו של החוזה אינם במחלוקת.

התובעת ובני-משפחתה גרו בדירה מיום 10.10.2014 עד חודש אפריל 2017; בתוך כך וכפי שיובהר להלן, האריכה התובעת את משך השכירות על-פי אופציה שנכללה בחוזה. התובעת ובני-משפחתה פונו מהדירה על-פי פסק-דין שניתן נגדם.

בתביעה דנן שהוגשה ביום 10.9.2017 ביקשה התובעת לחייב את הנתבע לפצותה ב- 50,000 ₪ בשל נזקי רכוש שיוחסו למצב הדירה בתקופת השכירות ובשל עוגמת נפש.
הנתבע התגונן מפני התביעה באמצעות אביו וביקש לדחותה.

דיון בבית המשפט והכרעה

בחוזה צוין ברחל-בתך-הקטנה כי מדובר בדירה חדשה שנרכשה מקבלן, היא נתונה לאחריות הקבלן ויהא על השוכר לשתף פעולה עם נציגי הקבלן בביצוע תיקונים, עבודות ובדק בית בדירה.
נוכח הוראה זו היה נהיר וגלוי לתובעת בעת חתימת החוזה כי קיימת סבירות גבוהה שבמהלך השכירות יתגלו ליקויים בדירה – בהיקף המקובל בדירה חדשה, וכי יהא עליה להיערך למתן מענה להם על-ידי הקבלן במסגרת אחריותו לדירה. היה ברור ומוסכם שבמקרה של תקלה עליה לפנות לבעל הדירה ולאפשר לקבלן ונציגיו לתקן את הטעון תיקון.

במצב דברים זה אין כל יסוד לטרוניית התובעת על כך שהיה עליה ליטול ימי חופש כדי לאפשר כניסה של אנשי מקצוע לביצוע תיקונים בדירה . מדובר בעניין שהוסכם עליו בזמן חתימת החוזה, היה חלק מתנאי השכירות וחיובי השוכר על-פי החוזה, ולא היה כרוך בהפרת חיובי המשכיר.

על כן נקבע כי אין לתובעת אלא להלין על עצמה בכך שנטלה על עצמה התחייבות לשכור דירה חדשה מקבלן אשר היה ידוע לה, ידוע היטב כלל החסרונות ובכלל זה שיתוף פעולה עם הקבלן למען תיקון הליקויים, וככל שליקויים אלה גרמו לה לנזקים אין המשכיר אחראי להם.

מסקנת משרדנו הינה, שכאשר אדם שוכר דירה חדשה שנרכשה על ידי צד ג' מקבלן עליו לקבוע בחוזה השכירות באופן חד משמעי כי בכל נזק אשר ייגרם עקב ליקויים שייוצרו בדירה יהא זכאי הוא לפיצוי וקיזוז נזקו, במידה והמשכיר אינו מעוניין להכניס סעיף כזה לחוזה על השוכר לדעת כי הוא צפוי להיות ניזוק ללא כל אפשרות לקבל פיצוי על כך.

ליעוץ ופגישה ראשונית ללא עלות פנו אלינו כבר עתה טלפון מספר 04-8100170